László Beáta Lídia: Tabudöntögetés

László Beáta Lídia: Tabudöntögetés

A Játéktér 2015. tavaszi számából

Fotó: Incze István

Interjú Sebestyén Abával, a maros­vásárhelyi Yorick Stúdió vezetőjével

Tíz évvel ezelőtti indításakor milyen volt a Yorick esztétikai irányultsága?

A kísérletezés és az alkotás vágya hajtott. Pontosan körülhatárolt esztétikai irányultsága nem volt, viszont éreztem, hogy tennünk kell valamit, ami által szakmailag fejlődhetünk, to­vábbá az is biztos volt, hogy kortárs szövegek­kel akarok foglalkozni, valamint klasszikusokat újraértelmezni. Kifejezetten érdekelt a moz­gásszínház, egyfajta új színházi nyelv kikísér­letezése. Az évek során a Yoricknak kialakult a saját arculata: főként kortárs szövegekkel foglalkozunk és viszünk színpadra. Úgy láttuk, erre van igény, hogy ebben tudunk másak len­ni, mint amit ezelőtt tíz évvel a marosvásárhelyi és az erdélyi kulturális színházi paletta nyújtott. Ekkor ugyanis nem igazán mutattak be kortárs szövegeket.

A mai erdélyi színházi törekvésekhez ké­pest hogyan definiálod a Yorickot?

Kortárs színházi műhelyként. Többnyire fia­tal szerzők műveit mutatjuk be. Rengeteg ős­bemutatónk volt, 2008-ban pedig elindítottam egy projektet Kultúraközi párbeszéd a kortárs dráma tükrében címmel, ami máig nagy siker­nek örvend. Lényege abban rejlik, hogy min­den évben egy román kortárs szerzőnek és egy magyar kortárs szerzőnek a szövege is be­mutatásra kerül. A román szöveget lefordítjuk magyarra, és az előadást román felirattal játszszuk, általában román rendező is rendezi. Így elindul egy kulturális párbeszéd a két előadás, a két rendező, a szövegek, illetve a nézőközön­ség között. Tulajdonképpen az érdekelt, hogy miként látja ugyanabban a szociális, kulturális közegben felnőtt szerző a világot. Peca Ștefan Bukarestből hogyan látja a mai Romániát, vagy Székely Csaba, Carmen Dominte, Gianina Căr­bunariu, akivel egy nagyon jó kapcsolatot sike­rült kiépítenünk az évek során, és mint később kiderült, színháztörténelmet írt a 20/20 című rendezésével.

Sikerült a politikai színházi jelleget tartano­tok, ami a 20/20 című előadást is meghatá­rozta?

Nem, és nem is szerepelt célkitűzéseink között, viszont egy előadásból a politikai jelle­get nem lehet kiiktatni. Jellemző a Yorick-elő­adásokra, hogy tabudöntögetők, akarva-aka­ratlanul politizálnak, de soha nem a politizálás kedvéért állítjuk színpadra a kiválasztott szö­vegeket. Ha egy érvényes társadalomkritikát szeretnénk megfogalmazni, mint például ahogy a Stop the Tempo vagy a Bányavirág, Bánya­vakság esetében tettük, elkerülhetetlen a poli­tikai jelleg, és akinek van erre kiélezett hallása, látása, az érzékelni fogja.

Többnyire a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín­ház színészeivel dolgozol együtt. Milyen szem­pontok alapján választod ki a színészeid? Ezek ugye alkalomszerű együttműködések, hiszen nincs állandó társulatotok?

Ez mindig projektfüggő, de megvannak az alapemberek. Ahogy 2002-ben Szatmárné­metiből Marosvásárhelyre jöttem, rögtön taní­tani kezdtem az egyetemen, Bányai Kelemen Barnáék osztályát, akikkel azóta is egy nyel­vet beszélünk, így lettek ők azok a színészek, akikre mindig is támaszkodom.

Nem csak rendezőként, de színészként is rengeteg előadásban közreműködsz. Hogyan érzékeled, tudod segíteni a színészeket, ami­kor rendezel, abból kifolyólag, hogy te magad is színész vagy?

Szerintem ez mindenképpen segíti őket. Amikor színészként vagyok jelen, tudom, mi­lyen érzés egy jó instrukciót, visszajelzést kapni a rendezőtől. Magamból kiindulva arra törek­szem, hogy a színészeimet a saját tapasztala­taimmal segíteni tudjam, és ez igencsak mű­ködőképes. Fontosak a visszajelzések, az apró sikerélmények, hiszen a színészek ezekbe tud­nak kapaszkodni a próbafolyamat során, ami a szerepformálásukat illeti.

A rendezéseid később segítik a színészi munkád, vagy milyen összefüggést látsz e két folyamat között?

Fontos, hogy a színész gondolkodjon, vé­leménye legyen, viszont az egyéni meglátások túlerőltetése nem tesz jót, a színésznek köteles­sége, hogy elfogadja, amit egy rendező kintről kér – ha ezt nem teszi meg, gátolja önmagát, kollégáit és a próbafolyamatot. Színészként kötelességem elfelejteni, hogy kívülről miként látom a produkciót. A rendezés művészete és a színészet két különálló mesterség.

Kezdetben a Bástya volt az állandó játszó­helyetek, az utóbbi időben azonban különbö­ző helyeken vannak a bemutatóitok. Lehet-e egységes színházat fenntartani, ha szét van­nak szórva a helyszínek? Meg tudjátok tartani a közönségeteket?

Már negyedik éve, hogy a marosvásárhelyi vár felújítás alatt áll, így ez a játéktér ideiglene­sen felszámolódott. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Az első bemutatónk a Mészáro­sok bástyájának felső részében, a Teatrul 74 termében volt 2005. május 30-án, Kövesdy István Nasztaszja Filippovna című rendezésé­vel. Ekkor már tárgyalások folytak a polgár­mesteri hivatallal, és ígéretet kaptam, hogy a Mészárosok bástyájának az alsó részét meg­kapja a Yorick. Ez így is történt, de a felújítások miatt csak következő év tavaszán tudtunk ide berendezkedni. Harsányi Zsolt elkezdte a Kés a tyúkban című előadásának próbáit, viszont a pince továbbra is penészes volt, egészsége­sebbnek láttuk, ha ebből a térből kijövünk, így a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen mu­tattuk be végül a produkciót. Az egyetem és a Nemzeti Színház is kezdetektől fogva part­nere a Yoricknak. 2006 őszétől kezdődően folyamatosan a Yorickban játszottunk egészen 2011-ig. Ezáltal sikerült a színháznak beke­rülnie a marosvásárhelyi köztudatba, lassan

kialakult a saját stílusa, arculata, valamint kö­zönségbázisa is. Ezelőtt három évvel viszont ismét felújítás alá került a vár épülete, így több érv is amellett szólt, hogy lépjünk koproduk­ciós viszonyba a Nemzeti Színházzal, és a Bányavirág bemutatóját követően már a Nem­zeti Színházban játszottuk a további előadá­sokat. A Bányavakság Yorick-ősbemutatóként ugyan, de már a kisteremben került bemuta­tásra. Azóta az egyetem a fő partnerünk.

Az igazság az, hogy eléggé sok gondot okozott, hogy nincs állandó játszóhelyünk. Megnehezíti, lelassítja az alkotó stáb próba­folyamatát, alkalmazkodnunk kell, és termé­szetesen teljesen más érzés, amikor úgy tu­dunk egyeztetni, hogy nálunk a bejárati kulcs és nyugodtan mehetünk dolgozni. Az utóbbi néhány év adminisztratív szempontból igen­csak nehéz periódus volt.

Miből tartja fenn magát a színház?

Pályázatokból. Nincs saját, állandó társula­ta, ez, úgy érzem, hogy túl nagy felelősséggel járna. Óriási feladat az is, hogy egy próbafo­lyamat anyagi hátterét megteremtsük. A ma­rosvásárhelyi polgármesteri hivatalhoz nyújtjuk be pályázatainkat, a megyei önkormányzat­hoz, valamint a Communitas Alapítványhoz. Úgy látom, hogy az évek során egy hiteles és szilárd kép alakult ki a Yorickról, a magyaror­szági Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap is támogat, a Bethlen Gábor Alapnál kiemelt intézményként szere­pelünk, tehát meghívásos pályázaton veszünk részt, ami tényleg sokat jelent, és azt bizonyít­ja, hogy sikerült egy nagyon komoly szakmai tekintélyt elérnünk. Nem utolsósorban pedig néhány olyan barát, akiknek tehetősebb cége van, szponzorál bennünket. Ők mindig átsegí­tettek a nehéz periódusainkon. Gyakran meg­történik, hogy a próbafolyamatok kezdetekor a pályázati pénzek még nem érkeznek be, sok helyen előre el kell számolnunk, és csak utána kapjuk a pénzt.

Hogyan látod a Yorick jövőjét?

Nagyon várom, hogy visszakapjuk a játszó­helyünket. Bízom abban, hogy novemberben erre sor kerül. Addig is az egyetemen játsszuk az előadásainkat: a Sztrodzsegont, és március 20-án, a régi textilgyárban lesz a bemutatója másik előadásunknak, amit Andi Gherghe ren­dezett, és George Moldovannal együtt írták a vásárhelyi román−magyar együttélésről.