Kiss Melinda: Függés és váltás

Kiss Melinda: Függés és váltás

A Játéktér 2015. tavaszi számából

Theodor-Cristian Popescu Surplus de oameni sau surplus de idei[1] című könyvéről

„Ahogyan élünk, félve vagy bátran: az az életünk.”[2] A szerző ezzel az idézettel kezdi kötetét, melyben a mottónak megfelelően ilyen kérdésekre keresi a választ: kísérletezzünk-e egy változó világban? Mit je­lent a kockázat és mi a kudarc? Mi történik, ha egy új útnak nekivágunk?

Theodor-Cristian Popescu a rendszerváltás utáni független színházi törekvéseket vizsgálja a román színházi közegben. A könyv külön­legessége, hogy egy rendező, egy résztvevő szemszögéből olvashatunk az említett idő­szakról. Gazdag példaanyagot és dokumentá­ciót vázol fel a szerző, aki mintegy tíz év táv­latából igyekszik elénk tárni egy nehéz váltás színházi lenyomatait.

Az első fejezetben Popescu tisztázza az általa használt fogalmakat, illetve a szempont­rendszert. Sokáig sem a szakma, sem a köz­vélemény nem tudta meghatározni, hogy ki és miért lép ki az intézményi struktúra átkos-ál­dott közegéből, ebből is következik, hogy a független, a kísérleti és az alternatív szó mind­egyikét használták és használják. Popescu a „független” elnevezést javasolja, hiszen nem­csak próbálkozásról és viszonyításról szólt a 90-es évek színházi és független színházi közege, hanem a keresésről és az önállóság megtalálásáról is.

A szerző kiemeli, hogy leginkább a 90-es évekkel foglalkozik, ezt az időszakot igyekszik társadalmi kontextusba ágyazni. Nagy hang­súlyt fektet arra, hogy az olvasó megértse, mi is történt a színházakban a kommunizmus alatt, és hogy az 1989-es paradigmaváltás mekko­ra jelentőséggel bírt. Azt is tisztázza, hogy a legjelentősebb független színházi törekvések Bukarestben voltak, ezért többségében fővá­rosi színházakról és példákról olvashatunk a könyvben.

Olyan ismert rendezők neveivel találkozunk olvasás közben, akik a kőszínházak megre­formálásához is hozzájárultak. Megtudhatjuk, hogy például Mihai Măniuțiu és Alexandru Da­bija fontos szerepet töltöttek be a független színház térnyerésében is. Az ő munkásságu­kon és nyilatkozataikon keresztül is vizsgálja a könyv azt a művészi krízist, útkeresést, amely az említett időszakot jellemezte. Többek kö­zött ők ketten is részei voltak annak a csapat­nak, amely létrehozta a Teatrul Act elnevezésű független színházi szerveződést a 90-es évek elején, amely nagyon sok példával ellentétben mindmáig létezik. Ennek az egyesületnek a létrejöttén keresztül szemlélteti a szerző legha­tékonyabban, hogy a nyugati, fejlett országok, mint Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, és később az Egyesült Államok, financiális és mentori segítsége nélkül aligha nyerhettek vol­na teret ilyesfajta törekvések Romániában az állami támogatású intézmények mellett.

A disszertáció nagy erénye, hogy részletes látleletet nyújt a finanszírozási rendszer műkö­déséről. A 90-es évek elején a függetlenek kő­színházakkal dolgoztak együtt, közös projek­teket hoztak létre, hiszen anyagi segítségre és térre volt szükségük, illetve egyfajta támaszra. Ez paradox helyzetet eredményezett, hiszen a függetlenek éppen az állami béklyótól és a megfelelési kényszertől szerettek volna meg­szabadulni. A későbbiekben ezért jelentett ak­kora hátszelet a külföldi tőke.

A miből kérdése után a hogyanra is vála­szol a szerző. Mivel maga is megjárta a pá­lyázatírás útvesztőit, az információi gyakorló alkotók számára valószínűleg hasznosak lesz­nek. Két, általa ismert külföldi finanszírozási rendszert is vázol, az egyiket az Egyesült Ál­lamokban alkalmazzák, a másik a kanadai tá­mogatási rendszer.

A rendszerváltás után az alkotókból ke­letkezett többlet, vagy gondolatokból? Azaz miért függetlenség? – teszi fel a kérdést a szerző a könyv közepe táján. Sokan annak tu­lajdonították a független színházak létrejöttét, hogy megnövekedett a színészképzésben a helyek száma. Popescu mellérendelő viszonyt javasol, hiszen mindkét szempont mellett ér­vel. Valóban több színész végzett (végez), mint ahány munkalehetőség volt (van), de saját pél­dáján keresztül azt is szemlélteti, hogy a más­képp gondolkodás is maga után vonhatja egy független szervezet létrehozását.

A Theodor-Cristian Popescu által alapított színház a Teatrul 777 nevet viselte. Elmondá­sa szerint azért hozta létre, mivel nem érezte magát jól az intézményes színházi környe­zetben, ahol a színészek és a vezetők közötti hierarchia sokszor mérgező légkört teremtett. Az egyetem elvégzése után azonnal kapott munkát kőszínházaknál, tehát számára a füg­getlenség az új munkamódszerekkel, új szö­vegekkel való kísérletezést jelentette.

A függetlenek megjelenése új színházi te­rek felfedezését is jelentette, ilyen volt például a Green Hours kávézó/pubban máig működő Teatrul Luni is. Esettanulmányában Popescu arra is kitér, hogyan vált Voicu Rădulescu egy színház iránt közömbös bártulajdonosból szín­házalapítóvá. Viszont az egyik igazán újszerű színházi térhasználat Mihaela Sîrbu nevéhez köthető, akinek az Autobahn című előadása egy buszon játszódott. Egy másik fontos hoza­déka a függetlenek megjelenésének: az érdek­lődés az új szövegek iránt. A fiatal drámaírók számára lehetőség nyílt a debütálásra, verse­nyeken való részvételre, külföldi ösztöndíjra és szövegeik színpadi megvalósítására.

A felsorolt pozitívumok ellenére sokan ku­darcra ítélt próbálkozásoknak tartják a függet­len törekvéseket, miután sok szervezet meg­szűnt, többek között a Teatrul 777 is, vagy a Teatrul Fără Frontiere. Az ezredforduló után viszont egyre nagyobb láthatóságnak és nép­szerűségnek kezdtek el örvendeni a megma­radt szervezetek. A román színházi szövetség, az UNITER (Uniunea Teatrală din România) is felkarolta őket, illetve olyan ernyőszervezetek és érdekvédelmi szervezetek alakultak, me­lyek segítettek az alkotóknak az elindulásban és a bürokratikus útvesztőkben való eligazo­dásban.

Hogy félünk-e vagy bátran kiállunk: a mi döntésünk. Popescu szerint az első években megtapasztalt kudarcélmény valójában egy kezdet volt, amiből később sokan és sokat épültek, hiszen Bukarest után egyre több nagyvárosban bukkantak fel független színházi kezdeményezések – ilyen például a kolozsvári Ecsetgyár is. Az utolsó fejezetben gondolatje­lekkel összegzi Popescu, amiket a könyvben részletezett. Biztató szavakkal búcsúzik az olvasótól, hiszen úgy gondolja, Romániában elindult valami jelentős, ami vállalja a konflik­tusokat és él a kimondás erejével. Felvállalja: ez a mi életünk.

_________________________________

[1] Theodor-Cristian Popescu: Surplus de oameni sau surplus de idei. Pionierii mişcării independente în teatrul românesc post 1989. (Többlet: emberből vagy gondolatból? Úttörő mozgalmak a román színházban 1989 után.) Eikon, Cluj, 2012., illetve LiterNet.ro, 2014. (A második kiadás szabadon elérhető az interneten – szerk. megj.)
[2] „The way we are living, timorous or bold, will have been our life” – Seamus Heaney (ford. K. M.).