Hegyi Réka: Hogyan lesz a szerepből maszk?

Hegyi Réka: Hogyan lesz a szerepből maszk?

A Játéktér 2015. téli lapszámából

Lőrinczi Máthé Rozália Az ember és báb viszonya a színházi műfajok­ban című könyvéről[1]

Áldott-áldatlan állapot, sok fiatal egye­temi oktatót érintő probléma: csak az taníthat, még művészeti oktatásban is, akinek doktori címe van. És tudományos publikációi. Punktum.

Az UArtPress Kiadó többek között hason­ló kiadványok megjelenését teszi lehetővé: a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem dokto­randuszai és kutatói közölnek a Symbolon című színháztudományi szemlében, disszertációk, nehezen hozzáférhető bibliográfiai té­telek fordításai látnak itt napvilágot, egyetemi jegyzetek és egyéb, a színvonalas oktatáshoz elengedhetetlen publikációk. Ezek sorában je­lent meg nemrég Lőrinczi Máthé Rozália ani­mációs színháztudományi munkája, Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban.

Magyarul különösen kevés a bábszínházi szakirodalom, és tanár legyen a talpán, aki úgy tudja összeválogatni a kötelező biblio­gráfiát, hogy az hozzáférhető legyen mindenki számára, így a kezünkben tartott kötet talán legnagyobb erénye, hogy sillabuszként (tan­menetként) használható, az egyetem bábos szakán tanuló diákok számára fontos fogódzó és animációelméleti háttér, oktatási segéd­anyag.

Bár sem fülszöveg, sem alcím, sem előszó vagy bevezető nem árulkodik róla, a könyvet lapozva és a szerzőt, oktatóját ismerve, hamar kikövetkeztetjük, hogy Lőrinczi Máthé Rozália doktori disszertációját tartjuk a kezünkben. Még egy nyomra vezető sor: a kötetet dr. Kovács Levente lektorálta.

A bevezető is egy tudományos szakdol­gozat bevezetője, sok meghatározás idézésé­vel, a rendelkezésünkre álló elméleti munkák számbavételével. Az egyszeri olvasó hiányol­hat belőle egy kis történetet vagy egy vallo­mást, amiből kiderül azok számára is, akik nem ismerik a szerzőt, hogy miért izgatja őt a báb, a maszk, az élettelen tárgy és a hús-vér színész viszonya.

A három fontosabb egységre osztott kötet első része a szerző által „harmadik műfajnak” nevezett, a paraván lebontásával kezdődő animációs színházi műfaj kialakulását öszszegzi. A fontosnak ítélt bábtörténeti forduló­pontok felsorolása után, véli Lőrinczi, az illúzió megszüntetése és a báb, illetve az őt mozga­tó ember szimultán megjelenése a játéktérben egy önálló, harmadik műfajt eredményez, ami sem a vegytiszta drámai színházzal, sem a hagyományos értelemben vett, rejtőző bábos által irányított bábelőadással nem téveszten­dő össze.

A következő rész a bábos műfaj képző­művészeti vonatkozásait taglalja, a XX. század nagy irányzataiból emelve ki azokat az alko­tásokat, amelyekben egy-egy stílusteremtő és mai napig korszakalkotónak tekintett ter­vező tett tanúbizonyságot arról, hogy a szín­házi műfajok megújulása a látványtól várha­tó elsősorban. Az übermarionett-elmélet, az embergépek és a posztdramatikus színház animációs elemei kerülnek előtérbe: a báb nem kultikus tárgy, nem egy csoda szereplője, hanem egy jól kigondolt, technikailag tökéle­tesen felépített szerkezet, és ekként szolgálja az alkotói szándékot.

A maszknak szentelt harmadik rész a könyv legterjedelmesebb fejezete: a rögzített struktúra felépítése és életre keltése a szer­ző meglátása szerint éppen azt a folyamatot és átváltozást követeli meg a maszkot viselő színésztől, mint az animációs műfajok szerep­lőjétől. A maszk és szerep viszonyát pedig a színlelés, az ösztönös megközelítés vagy a határátlépések, az átváltozások szemszögé­ből taglalja, ezt egészítik ki maszkos gyakorla­tok (kísérletek) leírásai és elemzései.

A szerep maszkjának megalkotásáról szó­ló alfejezet határozottan a kötet legizgalma­sabb és legolvasmányosabb része. Érzékelhe­tő, hogy a szerző ebbe a részbe nagyon sok személyes élményt belesűrít. És persze ez az a fejezet, amelynek állításaival legkönnyebb vi­tatkozni, hiszen ezek nem tudományos konk­lúziók, nem vitathatatlan tények.

A függelék egy-egy fontosabb (báb)szín­háztörténeti munkát idéz képekben, és a tel­jesség igénye nélkül sorakoztat melléjük olyan erdélyi bábelőadásokon készült fotókat, ame­lyekre a szerző utal a kötetben.

Lőrinczi Máthé Rozália nem feszeget ha­tárokat és nem fogalmaz meg szentenciá­kat. Keresésnek nevezett munkája valójában számba veszi a számára elérhető tudományos munkák vonatkozó részeit, vallástörténeti hi­vatkozásokkal és teatrológiai munkákkal bőví­ti a kontextust, és leginkább arra koncentrál, hogy az őt foglalkoztató átváltozás, a színészi identitás és a maszkok rögzített formája kö­zötti kapcsolat kérdéseit megtalálja, megértse, elemezze. Sajnálhatjuk, hogy szakdolgozata nem mindenütt tudott átalakulni élvezetes, kérdéseket feszegető, magával ragadó olvas­mánnyá.

[1] Lőrinczi Máthé Rozália: Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban. UArtPress – Mentor, Ma-rosvásárhely, 2014.