Deák Katalin: Ki a színházból!

Deák Katalin: Ki a színházból!

A Játéktér 2014. tavaszi számából

P. Müller Péter Test és teatralitás[1] című könyvéről

Minden alkotás alapja a test – e felis­merés nyomán születik test és teat­ralitás kapcsolatának könyvnyi vizsgálata. De a jelenség megértését a korok változó testfelfogása megnehezíti. Más-más testi cselekvé­sek hozzák létre a folyton átalakulásban lévő kultúrát, írja a szerző, ezért a „test” állandó terminusként nem használható. Mást jelent ma, mint amit évszázadokkal ezelőtt. A Test és teatralitás, ezt figyelembe véve, szociális kontextusok mentén szerveződik. Az olvasó mindig az adott társadalom keretén belül néz­het rá a testre.

A Test és teatralitás evidenciákra kérdez rá. Ellentmond azoknak a színházelméleti elgondolásoknak, amelyek szerint a test sze­miotikai rendszerként működik. Ezekben az esztétikákban a színésznek olyan semleges anyaggá kell változnia, amely könnyedén fel­veszi a legtöbb esetben egy dráma alapján létrehozott szereplő jellemvonásait. P. Müller Péter elméletében azonban a test nem egyet­len kommunikációs modell semleges eleme. A test soha nem lesz maradéktalanul tiszta fe­lület, hiszen a modern és a posztmodern kor intézményei folyamatosan ráírják jeleiket.

Annak elfogadásáig, hogy testünkön vi­seljük saját társadalmunk vonásait, csak lassan jutottunk el. Európai testfelfogásunkon néhol még ma is érezni a descartes-i elmélet nyomát, mely szerint az anyag alárendelődik a szellemnek. A testet évszázadokon át el­választani igyekeztünk a tudatunktól; fizikai tárgynak, szélsőséges esetben gépnek te­kintettük. A karteziánus dualizmust először Maurice Merleau-Ponty oldja fel a 20. század közepén: „számunkra a test több, mint szer­szám vagy eszköz, ez a mi kifejeződésünk a világban, szándékaink látható formája” (26.). Merleau-Ponty elméletét viszi tovább később Michel Foucault, aki a testet olyan felületnek látja, amelyen folyamatosan dolgoznak a ha­talom mechanizmusai. A testről való posztmodern gondolkodás már felismeri, hogy testünk múltbéli események hordozója. Képtelen ne­utrális maradni.

A „teatralitás” fogalmát legalább annyira körültekintően kezeli a könyv, mint a „test”-ét. A szerző felhívja a figyelmünket: ne tekintsük a teátrálist azonosnak a színházival. Ez esetben ugyanis csak az intézményen belüli teatralitás­ra gondolnánk, elhatárolva magunkat az azon kívülitől, amely mindennapjaink szerves része. Amint – a könyvnek engedelmeskedve – kilé­pünk a színházból, észrevesszük a társadal­mi folyamatok teatralitását. Ez a tapasztalat a színházról való tudásunkat kétségkívül gazda­gabbá teszi.

Lehetőségünk lesz meglátni például a köz­terek és a színházépületek összefüggéseit. Mélyebben megérthetjük a különböző korok társadalmának és színházának kapcsolatát. Mondjuk azt, hogy bár a színház sok esetben igyekszik átlépni a társadalmi határokat, „a 18–19. század során jó ideig a színpadoknak az utcáéval közös normái korlátozzák a test­nek az illendőség korlátaiba vont közszemlére tételét” (89.).

Mindez önreflexióra készteti a színházi al­kotókat. Bár néha azt hisszük, hogy színházaink társadalmi normákat szegnek meg, legtöbb esetben a testet mégiscsak úgy használjuk, ahogy „illik”. Az előadásainkban látható tes­teket és emberi magatartásformákat éppúgy gúzsba kötik a szabályok, mint az utcán sé­tálókét.

A Filozófiák teste és a Társas lények teste utáni harmadik rész leszűkíti a kutatási terüle­tet: kizárólag A színjátszók testére fókuszál, il­letve arra, hogy a test jelentésének folyamatos újrafogalmazódása hogyan változtatta meg a színház testfelfogását a történelem során. Az átértelmezés szükségességét P. Müller sze­rint például David Garrick szorgalmazza, aki a 18. század közepén elveti a színészet retori­kára épülő rendszerét. Ezt követően Diderot, Garrickre hivatkozva, először beszél a színész és a szerep viszonyáról, illetve a színészi ha­tás problematikusságáról Színészparadoxonjában. Ezek a területek később több más, a színháztudományt meghatározó alkotó szá­mára is kutatás alapjául szolgáltak.

Ez a fejezet azt az útvonalat is bejárja, amely során a 20. századi színház a szemio­tikai testtől eljut az önmaga anyagiságát felvál­laló testig. Az áttekintőben Vszevolod Mejerhold, Konsztantyin Sz. Sztanyiszlavszkij, Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Mihail A. Csehov, Jerzy Grotowski és Robert Wilson színházi rendsze­rével ismerkedhetünk meg. A Test és teatra­litás a posztdramatikus színházig jut el. Ez a testre épülő színház már nem képzel oda éles határvonalat a művészet és a valóság közé. A posztdramatikus fordulat megengedi a valóság behatolását a megteremtett világba. Ez a te­atralitás új korszakához vezetett el bennünket.

Magyar nyelvterületen Bécsy Tamás jelen­ti ki először, hogy a színházművészet alapja a színész teste. A könyv egy teljes fejezetet szán Bécsy színjátszással kapcsolatos elméletének, valamint annak, hogy az ő munkáiban hogyan jelenik meg a test és a teatralitás kapcsolata. Ámbár Bécsy kutatási praxisában jelentős tér jut a test vizsgálatának, elmélete nem mutat túl a szemiotikai testről értekező irányzatok körén. A fejezet azért válhat jelentőssé az ol­vasó számára, mert Bécsy nézetének határai valójában a magyar színház testhez való vi­szonyáról árulkodnak. Bécsy nem fogadja el a fikció és a valóság fúzióját alkalmazó színhá­zat. Meglátásában a testét használó művész­nek minden esetben valamit jelölnie kell. Ez a másik pedig nála mindvégig a drámai szöveg alapján rekonstruált szereplő.

A Holtak és meztelenek című fejezet újra kiviszi az olvasót a színház teréből. William Shakespeare, a boncszínház, Tadeusz Kantor és Halász Péter után Andy Warhol, André Tchaikovsky, Hans Holbein és Robert Lazzarini halálfelfogását ismerjük meg. Azután: míg a halál színrevitele a színházban az alkotók szá­mára jelent problémát, addig a meztelen test látványa a nézőt hozza kellemetlen helyzetbe. A színpadra vitt csupasz test igazságtalan a nézővel, hiszen „bárhogyan reagáljon is (ma­radjon csöndben, vagy adjon hangot a véle­ményének), minden esetben (érzelmi) veszte­se lesz a helyzetnek” – írja P. Müller (235.). A ruhátlan testek ugyanolyanná teszik a nézőt, mint egykor az illúziószínház: leskelődővé.

Az utolsó rész bemutatja, hogyan jelennek meg Samuel Beckett, Tom Stoppard és Martin McDonagh drámáiban a testek. Beckett úgy számolja fel a testet, hogy a hiányt, a testként azonosíthatatlant helyezi drámái középpontjá­ba: Godot a drámairodalom nem létező tes­te. A test „reprezentációjával” Tom Stoppard drámáiban találkozunk. A reprezentációt P. Müller ez esetben nem újra-bemutatásként vagy egy korábbi jelenség utánzásaként értel­mezi. Stoppard szereplőit nem mimetikusak­nak tekinti, hanem komplex alakoknak, akik különböző diskurzusok, korábbi alkotások és hatalmi viszonyok megidézésével a kortárs kultúra megértésére ösztönöznek. Stoppard testei más szereplők gondolataiból születnek, szubjektívek, és legtöbb esetben egyáltalán nincs közük a végül leleplezett valós test­hez. McDonagh Párnaember című drámája már a testtel való kegyetlenség bemutatása. McDonagh a diktatúrát csak közegként hasz­nálja, amelyben felmutathatóvá válik a test használata és a vele való visszaélés. P. Müller ezt a drámát a színpadi brutalitás kortárs vo­nulatába helyezi.

Az Epilógusban a szerző maga mögött hagyja a dráma, a színház világát. Úgy tűnik, végérvényesen kilép a város terébe, amely a teatralitás legmarkánsabb helyszíne. A várost mint theatrum mundit mutatja be. Így vezet ki minket a könyvéből, de még utoljára a fülünkbe súgja: a teatralitás a mindennapok tapasztala­ta. Figyeljünk tehát a világra, amelyben élünk.

_____________________________________________________________________

[1] P. Müller Péter: Test és teatralitás. Balassi Kiadó, Budapest, 2009.